Konya Hasan Şahin Hukuk 2022 Gün+ Partners Bursiyeri